RSS
niedziela, 01 listopada 2009
Prawo autorskie - ustawa

 

Art. 1.
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
2) plastyczne,
3) fotograficzne,
4) lutnicze,
5) wzornictwa przemysłowego,
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
7) muzyczne i słowno-muzyczne,
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
9) audiowizualne (w tym filmowe).

2. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.
3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną.
4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Art. 2.
1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.
2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.
3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.
4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.
5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego.

Art. 3.
Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

Art. 4.
Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
4) proste informacje prasoweFragment ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 z dnia 4 lutego1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83,
 tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631wtorek, 27 października 2009
Prawo spadkowe

Lektura tej książki pozwoli wam zgłębić tajniki prawa spadkowego. Polecam ją wszystkim, ponieważ znajdziecie w niej wiele potrzebnych informacji z tego zakresu. Jej plusem jest to, że język, którym jest napisana jest przystępny dla zwykłego człowieka.

 

Prawo spadkowe

20:36, bazaprawna
Link Dodaj komentarz »
Konstytucja

Konstytucja jest  najważniejszym aktem normatywnym w państwie. Obowiązująca w Polsce została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez naród w referendum konstytucyjnym 25 maja i podpisana przez prezydenta 16 lipca tego samego roku.  W jej treści znajduje się zapis o tym, iż Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. W dalszej części możemy przeczytać, że jest także państwem demokratycznym, w którym władzę spełniają obywatele bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na trójpodziale władzy. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent  i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Polska zapewnia również wolność tworzenia i działania partii politycznych oraz innych organizacji z wyjątkiem tych, które odwołują się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. Widnieje również zapis o wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Od 1 stycznia 1999 obowiązuje trzystopniowy podział administracyjny kraju na województwa, powiaty i gminy.  W Konstytucji widnieje również zapis dotyczący symboli narodowych, których szczegóły określa Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 235.

18:39, bazaprawna
Link Dodaj komentarz »